II
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი ©2017. ყველა უფლება დაცულია
შოთა რუსთაველის ეროვნული სა­მეც­ნიერო ფონდის მიერ დაფი­ნან­სე­ბული საგრანტო პროექტების -

FR-18-718 „მაღალმთიანი რურალუ­რი რეგიონებისათვის არალეგალური ნაგავსაყრელების წარმოქმნის ალბა­თობის დადგენის ინტეგრირებული მეთოდოლოგიის  შემუშავება საქარ­თველოს მაგალითზე“შედეგები

NFR-18-3667 "ქ. თბილისის რეგიო­ნის მტვრით, PM2.5  და  PM10 - ნა­წი­ლაკებით დაბინძურების  გამო­კვ­ლე­­ვა და პროგნოზი" - შედეგები
 
ჩვენი კრებული ციფრულ ბიბლიოთეკებში
      ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი შეიქმნა 1953 წელს თბილისის მაგნიტურ-მეტეოროლოგიური (გეოფიზიკური) ობ­სერ­ვატორიის (1844 წ.) ბაზაზე.   
      საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინე­ტის 1992 წ. 10 მარტის # 293 დადგენილების საფუძ­ველზე 1992-2005 წლებში ინსტიტუტი იმყოფებოდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ­ნული აკადემიის სისტემაში.
      საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 16 მარტის N#58 დად­გე­­ნილებით ,,სახელმწიფო სამეცნიერო-კვლევით დაწესებუ­ლე­ბათა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დაფუძნების შე­სახებ“ ინსტი­ტუტი დაფუძნდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად.
      საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის # 210 დადგენილებით ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი რეორ­გა­ნიზებული იქნა სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულად როგორც დამოუკიდებელი სანეც­ნი­ე­რო-კვლევითი ინსტიტუტი.
      ინსტიტუტი ახორციელებს ფუნ­და­მენტური და გამოყე­ნე­ბი­თი ხასიათის გამოკვლევებს მეტეო­როლოგიის (ატმოსფეროს ფიზიკის), აგრომეტეოროლოგიის, ჰიდ­რო­ლოგიის (ჰიდრო­სფეროს ფიზიკის), კლიმატისა და მისი ცვლილების, ბუნებრივი გარემოს გაჭუჭ­ყი­ა­ნების, ენერგიის განახლებადი წყაროებისა და რესურსების შესწავლას, ატმოს­ფე­რული პროცესების რეგულირებას, საშიში ჰიდრომეტეო­რო­ლოგიური მოვლენების კვლევასა და მათთან ბრძოლის მეთოდების დამუშავებას.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს  სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად:
განცხადებების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 07 ივლისიდან - 11 ივლისის ჩათვლით, 1000-დან 1700 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 150გ, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, პასუხისმგებელი პირი ნაილი კაპანაძე, ტელ: 555 48 84 09, 032 295 10 47, 032 265 03 22;
კონკურსი ჩატარდება 2023 წლის 14 ივლისს. კონკურსის პირველადი შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2023 წლის 14 ივლისს, სამეცნიერო საბჭოების მიერ თვალსაჩინო ადგილზე, უნივერსიტეტისა და ინსტიტუტების/ცენტრების ვებგვერდებზე.
კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები/საჩივრები სამეცნიერო საბჭოებში მიიღება 2023 წლის 18 ივლისის ჩათვლით.
დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო საბჭოები შესაბამისი ერთეულის დირექტორის თანამდებობაზე არჩეულ კანდიდატს დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს არაუგვიანეს 2023 წლის 20 ივლისისა.
უნივერსიტეტის წესდების თანახმად, აკადდაკავების საკითხს. ემიური საბჭო ხმათა კვალიფიციური უმრავლესობით 2/3-ით, ფარული კენჭისყრით, ინდივიდუალურად წყვეტს 65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის მიერ ადმინისტრაციული თანამდებობის აღნიშნული ასაკის მქონე პირმა ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოში დამატებით უნდა წარადგინოს აკადემიური საბჭოს თანხმობა. ამ მიზნით მან განცხადება უნდა შეიტანოს უნივერსიტეტის საქმისწარმოების დეპარტამენტში 2023 წლის 19 ივნისიდან 22 ივნისის ჩათვლით. პირის დასწრება აკადემიურ საბჭოში მისი საკითხის განხილვისას სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული საკითხი არ განიხილება. საკონკურსო პირობები და კონკურსის ჩატარების წესი